2022-12-07

Content T.1

Content page / Strona tytulowa

Įžanga / Wstęp

Tomasz Gryglewicz

Ar Vilnius priklauso Vidurio Europai? / Czy Wilno leży w Europie Środkowej?

Andrzej Romanowski

Vilnietiškasis „modernizmo laukimas“ / Wileńskie „czekanie na modernizm“

Stefania Kozakowska-Krzystofowicz

Lenkų dailininkų draugijos „Sztuka“ paroda Vilniuje – naujo stiliaus dailės salonas / Wileńska wystawa towarzystwa artystów polskich „Sztuka“ salonem sztuki w nowym stylu

Laima Laučkaitė

„Ars“ parodos recepcija Vilniuje / Recepcja wystawy „Ars“ w Wilnie

Helmutas Šabasevičius

Ferdinandas Ruščicas ir XX a. pradžios Vilniaus teatro vizija / Ferdynand Ruszczyc i wizja teatru wileńskiego początku XX wieku

Aleksandra Giełdoń-Paszek

Ferdinandas Ruščicas – pedagogas ir Vilnijos peizažistas / Ferdynand Ruszczyc jako pedagog i pejzażysta Wileńszczyzny

Algė Andriulytė

Tapybos ir fotografijos santykis: Ferdinandas Ruščicas ir Janas Bulhakas / Związek malarstwa i fotografii: Ferdynand Ruszczyc i Jan Bułhak

Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė

„Meno šventovės“ vaizdinys XX a. pradžios Vilniaus pastatuose / Model „Świątyni sztuki“ w budynkach Wilna początku XX wieku

Giedrė Jankevičiūtė

Meno ir amatų sąjūdžio aidai XX a. pradžios lietuvių dailininkų kūryboje bei veikloje / Echa ruchu odrodzenia sztuki i rzemiosła w twórczość i działalności artystów litewskich początku XX wieku

Rasa Andriušytė-Žukienė

Jaunosios Lenkijos idėjų atspindžiai M. K. Čiurlionio tekstuose / Odzwierciedlenie myśli Młodej Polski w tekstach M.K. Čiurlionisa

Anna Baranowa

Gamtos muzika. Peizažo abstraktėjimo problema Wojciecho Weisso ir M.K. Čiurlionio kūryboje / Muzyka natury. Problem abstrahizacji pejzażu w twórczośći Wojciecha Weissa i M.K. Čiurlionisa

Andrzej Szczerski

Zakopanės stilius: lenkiškasis ar jogailiškasis? / Styl zakopiański – polski czy jagielloński?

Pavel Lavrinec

Rusų simbolistų rašytojų viešnagės Vilniuje / Wizyty rosyjskich pisarzy symbolistów w Wilnie

Rimantas Miknys

Tautos, visuomenės ir valstybės sampratos ypatumai Vilniaus intelektinėje aplinkoje XX a. pradžioje / Cechy koncepcji narodu, społeczeństwa i państwa w środowisku intelektualnym Wilna początku XX wieku