2022-12-23

Content T.2

Titulinis puslapis / Content page

Įžanga / Introduction

Irena Vaišvilaitė

Vienas Vilniaus namas XVI a. jėzuitų šaltiniuose / One Vilnius house in the 16th century Jesuit sources

Mindaugas Paknys

Akmentašiai Vilniuje iki XVII a. vidurio / Stonecutters in Vilnius before the mid-17th century

Birutė Rūta Vitkauskienė

Karaliaus Zigmanto Vazos užsakymai Vilniaus Žemutinėje pilyje / King Sigismund Vasa’s commissions in Vilnius’ Lower Castle

Александр Ярошевич

Роль Казимира Льва Сапеги в формировании резной скульптуры: краковские и местные мастера / Kazimiero Leono Sapiegos įtaka drožybinei skulptūrai: Krokuvos ir vietiniai meistrai

Aušra Baniulytė

Itališkieji Pacų ryšiai XVII a. antroje pusėje ir LDK miestų daile / Italian relations of the Pacai family in the late 17th century and the urban art in the Grand Duchy of Lithuania

Rūta Janonienė

„Sapiegų Švč. Mergelė Marija“ – Vilniaus globėja / Our Lady of the Sapiehas as the patroness of Vilnius

Lina Balaišytė

Dailininkų darbo paklausa Vilniuje XVII a. antroje pusėje – XVIII a. / Demand for artists‘ work in Vilnius in the late 17th and the 18th century

Auksė Kaladžinskaitė

Brolijų dailės užsakymai Vilniuje XVIII a. / Artistic commissions from brotherhoods in Vilnius in the 18th century

Ewa Łomnicka-Żakowska

O religijnej grafice ilustracyjnej w Wilnie około połowy XVIII wieku / Apie Vilniaus religinę iliustracinę grafiką XVIII a. viduryje

Юрий Пискун

Представители художественных профессий среди ремесленного населения Слуцка в XVII–XVIII веках / Dailininkai ir amatininkai XVII–XVIII a. Slucke

Aistė Paliušytė

Palenkės Bialos skulptorių veikla ir statusas XVIII a. ketvirtame penktame dešimtmetyje / The activities and status of the sculptors of Biała Podlaska in the 1730–40s

Ольга Горшковоз-Баженова

К проблеме отношений патрона и художников (на примере Несвижа князей Радзибиллов XVIII века) / Apie dailininko ir užsakovo santykius: XVIII a Radvilų Nesvyžius

Dorota Wereda

Fundacje cerkiewne w miastach zachodniej części województwa brzeskiego w XVIII wieku / Cerkvių fundacijos Brastos vaivadijos vakarinės dalies miestuose XVIII a.

Paweł Sygowski

Cerkwie w dekanacie hołubickim unickiej diecezji „Polskopołockiej“ w świetle wizytacji z 1789 roku / „Lenkijos Polocko“ unitų arkivyskupijos Halubičų dekanato cerkvės pagal 1789 m. vizitaciją