2022-12-28

Content T.3

Titulinis puslapis / Content page

Introduction (PDF)
https://doi.org/10.53631/DIS/2008.3.9

Lina Balaišytė
Publicum dolori theatrum: kilmingųjų laidotuvių apipavidalinimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a. viduryje / Publicum dolori theatrum: Funerals of the Nobility in the Mid-18th Century in the Grand Duchy of Lithuania (Summary)

Auksė Kaladžinskaitė
Vilniaus benediktinių vyresniųjų portretų rinkinys: XVIII−XX a. / Collection of Portraits of Benedictine Abbesses of Vilnius: 18th to 20th Centuries (Summary)

Dalia Tarandaitė
Vilniaus labdarių draugijos portretų rinkinys / Collection of Portraits of Vilnius Charity Society (Summary)

Jolita Mulevičiūtė
Kieno veidas? Apie XIX a. II pusės – XX a. pradžios portreto žanro ypatumus / Whose Face Is This? On the Characteristic Features of the Portrait Genre of the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries (Summary)

Laima Laučkaitė
Apie paminklus Lietuvos provincijoje XIX a. viduryje − XX a. pradžioje. Ar statė lietuviai paminklus carams? / On the Monuments in Lithuanian Provincial Localities in the Mid-19th and Early 20th Centuries: Did Lithuanians Raise Monuments to the Tsar? (Summary)

Jolanta Bernotaitytė
Įsiamžinęs ir įamžintas: Jono Basanavičiaus ikonografijos ypatumai / The Peculiarities of the Iconography of Jonas Basanavičius (Summary)

Lijana Šatavičiūtė
Įsiamžinimo problema šiuolaikinėje lietuvių tekstilėje / Problem of Self-Memorialization in Lithuanian Contemporary Textiles (Summary)

Erika Grigoravičienė
Sovietmečio atminimo erdvės: menas ir memuarai / Spaces of the Memory of Soviet Years: Art and Memoirs (Summary)