2024-01-04

Content T.14

Meno istorijos studijos / Art History Studies, 14: Modernism and Migration: The Movement of Artists and Ideas, ed. by Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2023
https://doi.org/10.53631/MIS/2023.14

Table of Contents

Giedrė Jankevičiūtė

Editor’s Foreword / Pratarmė (PDF)
https://doi.org/10.53631/MIS/2023.14.9

Deborah Ascher Barnstone

Cultural Transfer: A New Way to Understand the Avant-Garde in Australia / Kultūros pernaša: naujas kelias suprasti Australijos avangardą

Małgorzata Anna Jędrzejczyk

Migrating Ideas / Migrating Images. Networks of the Avant-Garde(s) / Migruojančios idėjos / migruojantys vaizdai. Avangardo(-ų) tinklai

Jindřich Vybiral

Czech Cubism in the Marketplace of Symbolic Goods / Čekijos kubizmas simbolinių prekių rinkoje

Mika Iwama

Representations of Original Sin in Modern Japan: Ryūsei Kishida’s Acceptance and Recreation of William Blake / Gimtosios nuodėmės reprezentacijos modernioje Japonijoje: Williamo Blake’o kūrybos priėmimas ir perkūrimas Ryūsei Kishidos dailėje

Jane Eckett

Cultural Nationalism and the Avant-Garde: Teisutis Zikaras in Kaunas, Freiburg, Melbourne / Kultūrinis nacionalizmas ir avangardas: Teisutis Zikaras Kaune, Freiburge ir Melburne

Serena de Dominicis

Antonietta Raphaël: The Transcultural Experience of a Litvak-Italian Artist / Antonietta Raphaël: litvakų ir italų dailininkės transkultūrinė patirtis

Gabrielė Radzevičiūtė

Art and Politics: The Migration of Images and Ideas between Weimar Republic and Interwar Lithuania / Dailė ir politika: idėjų ir vaizdų migracija tarp Veimaro Respublikos ir tarpukario Lietuvos

Lolita Jablonskienė

Exhibiting Jonas Mekas: Causes and Narratives / Jono Meko kūrybos viešinimas: priežastys ir naratyvai