2022-12-28

Content T.4

Titulinis puslapis / Content page

Introduction (PDF)
https://doi.org/10.53631/DIS/2010.4.25

Krzysztof Obremski
„Ikonosfera” dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego unaoczniona piórem Mmacieja Stryjkowskiego / Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos „ikonosfera“, pavaizduota Motiejaus Stryjkovskio plunksna (Summary)

Sławomir Baczewski
Heraldyka Wielkiego Księstwa Litewskiego i jej treści społeczno-ideowe w twórczości Bartłomieja Paprockiego / Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės heraldika ir jos visuomeninės idėjinės reikšmės Baltramiejaus Paprockio kūryboje (Summary)

Marcin Bauer
Obrazy Wielkiego Księstwa Litewskiego w wybranych pamiętnikach z XVII wieku / Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdai kai kuriuose XVII amžiaus memuaruose (Summary)

Michał Kuran
Mecenat kulturalny Janusza Skumina Tyszkiewicza. Aspekt wizualny druków naukowych i okolicznościowych / Jonušo Skumino-Tiškevičiaus kultūrinė mecenatystė: mokslo ir proginių spaudinių vizualumas (Summary)

Mariola Jarczykowa
Obraz utrwalone słowem. Siedemnastowieczna architektura okazjonalna w drukowanych kazaniach pogrzebowych oraz w przekazach rękopiśmiennych / Žodžiu įamžinti vaizdai: XVII amžiaus proginė architektūra spausdintuose laidotuvių pamoksluose ir rankraštiniuose dokumentuose (Summary)

Anna Nowicka-Struska
Emblematyczne epitalamia wileńskie z drugiej połowy XVII wieku / Vilniaus embleminiai epitalamijai XVII amžiaus antroje pusėje (Summary)

Tojana Račiūnaitė
Portretas ir asmens tapatybė: karalaitė Marija Ona Teresė / The Portrait and Personal Identity: Princess maria Anna Teresa (Summary)

Hanna Osiecka-Samsonowicz
Pielgrzym i „turysta”. Włoska peregrynacja Michała Kazimierza Radziwiłła w 1678 roku / Piligrimas ir „turistas“: Mykolo Kazimiero Radvilos kelionė į Italiją 1678 metais (Summary)

Viktorija Vaitkevičiūtė
„Įvaizdinti“ pavyzdžiai LDK Baroko katalikų pamoksluose / “Visualized” examples in Catholic Baroque Sermons of the Grand Duchy of Lithuania (Summary)

Jolita Sarcevičienė
Diel kożna griesznika sugatawota ira wieta muku: pragaro vaizdiniai XVIII amžiaus LDK spaudiniuose / A Place of Suffering Awaits Each Sinner: Images of Hell in the Printed Publications of the Grand Duchy of Lithuania of the 18th Century (Summary)

Mikas Vaicekauskas
Dangiškieji gydytojai: XIX amžiaus pabaigos barokiniai lietuvių didaktai (Juozas Antanavičius, Serafinas Laurynas Kušeliauskas, Martynas Sederavičius, Antanas Vytartas) / Divine Healers: Baroque Lithuanian Didacts of the Late 19th Century (Juozas Antanavičius, Serafinas Laurynas Kušeliauskas, Martynas Sederavičius, Antanas Vytartas) (Summary)

Maria Kałamajska-Saeed
Oprawa artystyczna oraz pozareligijny aspekt zawartości barokowych druków służących propagandzie cudownych obrazów / Stebuklingų paveikslų propagandai skirtų spaudinių meninis apipavidalinimas ir jų turinio pasaulietinis aspektas (Summary)

Dorota Piramidowicz
Obraz i słowo. Kartuzja w Berezie w świetle źródeł ikonograficznych i tekstowych / Vaizdas ir žodis: Biarozos kartūzai pagal ikonografinius ir rašytinius šaltinius (Summary)

Marcin Zgliński
Nagrobki i kult ofiar rzekomych żydowskich mordów rytualnych na historycznych ziemiach litewskich w XVII−XIX wieku / Tariamųjų žydų ritualinių žudynių aukų antkapiai ir kultas XVII−XIX amžiaus Lietuvos istorinėse žemėse (Summary)

Dorota Wereda
Wizualizacja jako metoda podnoszenia prestiżu hierarchów unickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVIII wieku / Vizualizavimas − unitų hierarchų prestižo išaukštinimo metodas XVIII amžiaus Abiejų Tautų Respublikoje (Summary)

Wołodymyr Ałeksandrowycz
Źródła literackie i tradycja ikonograficzna w przedstawieniach Pokrowu Bogurodzicy / Dievo Motinos Globėjos ikonų literatūriniai šaltiniai ir ikonografinė tradicija (Summary)

Александр Ярошевич
Белорусские житийные иконы и их агиографические источники / Baltarusijos šventųjų gyvenimo ikonos ir jų hagiografiniai šaltiniai (Summary)

Юрий Пискун
Примеры интерпретации структуры створчатых алтарей-киотов в православной и униатской живописи Белорусии XVIII–XIX веков: жертвенники и переносные общинные иконы / XVIII−XIX amžiaus Baltarusijos stačiatikių ir unitų suveriamų tapytų altorių struktūros aiškinimo pavyzdžiai: aukojimo stalai ir nešiojamosios bendruomenių ikonos (Summary)

Filip Wolański
Radziwiłłowskie uroczystości funeralne w XVIII wieku na tle zwyczajów pogrzebowych w Rzeczypospolitej / Radvilų laidotuvių iškilmės Abiejų Tautų Respublikos laidojimo papročių kontekste XVIII amžiuje (Summary)

Barbara Judkowiak
Arystokratyczna tożsamość książąt nieświeskich w świetle obrazów literackich i teatralnych. W kręgu twórczości Franciszki Urszuli Radziwiłłowej / Nesvyžiaus kunigaikščių aristokratinė tapatybė pagal literatūrinius ir teatrinius vaizdus: Pranciškos Uršulės Radvilienės kūrybos aplinka (Summary)

Andrzej Józef Baranowski
Rody arystokratyczne Wołynia. Między Wielkim Księstwem Litewskim a Koroną Polską / Voluinės aristokratų giminės: tarp Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės (Summary)

Anna Oleńska
Osiemnastowieczne rezydencje w Wołczynie i Jabłonowie jako manifestacja statusu ich właścicieli w Wielkim Księstwie Litewskim / Voučyno ir Jablonuvo rezidencijos XVIII amžiuje: jų savininkų statuso Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje reprezentavimas (Summary)

Aistė Paliušytė
XVII–XVIII amžiaus Kauno miestiečių paveikslų rinkiniai: temos ir funkcijos / Picture Collections of Kaunas Burghers in the 17th–18th Centuries: Themes and Functions (Summary)

Zbigniew Michalczyk
Wczesna ikonografia Tadeusza Kościuszki i jej społeczny kontekst w Krakowie przełomu XVIII i XIX wieku: Franciszek Smuglewicz a Michał Stachowicz / Ankstyvoji Tado Kosciuškos ikonografija ir jos visuomeninis kontekstas XVIII ir XIX amžių sandūros Krokuvoje: Pranciškus Smuglevičius ir Mykolas Stachovičius (Summary)