2022-12-29

Content T.5

Titulinis puslapis / Content page

Introduction

Kristiāna Ābele

Out from Behind the Fireplace. The Progress of Latvian National Emancipation in Art Life during the First World War / Už namų židinio. Latviškumo įsitvirtinimas dailės gyvenime Pirmojo pasaulinio karo metais (Santrauka)

Miklós Székely

Art Exhibitions Abroad as a Communication Strategy: The Case of Hungary between 1914 and 1918 / Dailės parodos užsienyje kaip komunikavimo strategija: Vengrija 1914–1918 (Santrauka)

Lijana Šatavičiūtė

A Vilnius Diary: Lithuanian Fine Crafts during the First World War / Vilniaus dienoraštis: Lietuvos dailieji amatai Pirmojo pasaulinio karo metais (1914–1918) (Santrauka)

Stella Pelše

The First World War and its Aftermath in Latvian Writing on Art / Pirmasis pasaulinis karas ir jo atgarsiai Latvijos dailės kritikoje (Santrauka)

Elena Kulchinskaya

The Protection of Architectural Monuments in Russia during the First World War / Architektūros paminklų apsauga Rusijoje Pirmojo pasaulinio karo metais (Santrauka)

Kai Artinger

Giotto, Michelangelo, Raphael and the First World War: William Orpen’s Picture of a‘Simple Soldier man’s’ Death / Giotto, Michelangelo, Raphael ir Pirmasis pasaulinis karas. Williamo Orpeno „paprasto kareivio“ paveikslas (Santrauka)

Laima Laučkaitė

The Image of an Occupied City: Walter Buhe’s Vilnius of the First World War / Okupuoto miesto vaizdas: Walterio Buhe’s Vilnius Pirmojo pasaulinio karo metais (Santrauka)

Irina Pronina

Futurist Battles and the First World War. Pavel Filonov between 1914 and 1919 / Futuristiniai mūšiai ir Pirmasis pasaulinis karas. Pavelas Filonovas 1914–1919 (Santrauka)

Eduards Kļaviņš

Patriotic Rhetoric and the Grim Realities of the First World War in Latvian Art: The Case of Jāzeps Grosvalds / Patriotinė retorika ir žiauri tikrovė Pirmojo pasaulinio karo Latvijos dailėje: Jāzeps Grosvalds (Santrauka)

Jonathan Black

Strident Supermen? Constructions of British Masculinity and the Image of the Hero in the Second World War Portraiture of Eric Kennington (1888–1960) / Akinantis supermenas? Britiško vyriškumo konstravimas ir Antrojo pasaulinio karo herojaus atvaizdas Erico Kenningtono portretuose (Santrauka)

Vojtěch Lahoda

Living in Peace? Degenerate Art and Czech Modernism in the Protectorate of Bohemia and Moravia / Taikus sugyvenimas? „Išsigimęs menas“ ir čekų modernizmas Bohemijos ir Moravijos protektorate (Santrauka)

Anna Pravdová

Czech Artists who Fled to France during the Second World War and their Cultural Resistance in Paris / Čekų dailininkai Prancūzijoje ir jų kultūrinė rezistencija Paryžiuje Antrojo pasaulinio karo metais (Santrauka)

Milan Pech

Historicist Trends in Czech Art during the Second World War / Istorizmo tendencija Antrojo pasaulinio karo metų čekų dailėje (Santrauka)

Giedrė Jankevičiūtė

Intimism in Lithuanian Art during the Second World War / Intymizmas Antrojo pasaulinio karo Lietuvos dailėje (Santrauka)

Kristina Jõekalda

Architectural Monuments as a Resource: Reworking Heritage and Ideologies in Nazi-Occupied Estonia / Architektūros paminklai kaip išteklius: persvarstant paveldą ir ideologijas nacių okupuotoje Estijoje (Santrauka)

Jānis Kalnačs

Artists in Latvia under the Nazi Occupation. War, Occupation and Power / Dailininkas nacių okupuotoje Latvijoje. Karas, okupacija, valdžia (Santrauka)

Ieva Antanavičiūtė

Urban Development in Vilnius during the Second World War / Vilniaus urbanistinė raida Antrojo pasaulinio karo metu (Santrauka)

Uladzimir Valodzin

Janka Kaškiel: An Accomplice in Crimes or the Victim of Two Dictatorships? The Fate of a Caricaturist in the Service of the Stalinist and Nazi Regimes / Janka Kaškielis: nusikaltimų bendrininkas ar dviejų diktatūrų auka? Stalininio ir nacių režimų karikatūristo likimas (Santrauka)

Lars Olof Larsson

Merry Town Planning (Fröhliche Neugestaltung): Humorous Comments on the Reshaping of Berlin during the Nazi Period / Fröhliche Neugestaltung – Linksmasis miestų planavimas. Humoristiniai komentarai apie Berlyno perstatymą nacių valdymo metais (Santrauka)

Gregory Maertz

The Last Taboo: The Postwar Rehabilitation of Nazi Artists / Paskutinis tabu: pokarinė nacių dailininkų reabilitacija (Santrauka)